Ms. James Goes to Washington - Eloisa James

"A reigning queen of romance" - CBS Monday Morning

Amazon icon Audible icon Autographed icon Book Bub icon Booksprout icon Buy Me a Coffee icon Email icon Facebook icon Goodreads icon Instagram icon Mastodon icon Patreon icon Periscope icon Pinterest icon RSS icon Search icon Snapchat icon TikTok icon Tumblr icon Twitter icon Vine icon Youtube icon Headphones icon

Ms. James Goes to Washington

Sep 23, 2012

Eloisa James – National Book Festival from Popular Romance Project on Vimeo.

Eloisa James at the National Book Festival. Video courtesy of the Popular Romance Project.

share on:

← Back to All Press