LADYX: Kirkus Prize - Eloisa James

"A reigning queen of romance" - CBS Monday Morning

Amazon icon Audible icon Autographed icon Book Bub icon Booksprout icon Buy Me a Coffee icon Email icon Facebook icon Goodreads icon Instagram icon Mastodon icon Patreon icon Periscope icon Pinterest icon RSS icon Search icon Snapchat icon TikTok icon Tumblr icon Twitter icon Vine icon Youtube icon Headphones icon

Eloisa's Exclusive Extras

LADYX: Kirkus Prize

Three Weeks with Lady X has been nominated for the prestigious Kirkus Prize.

share on:

← All Hurrah Extras