LADYX: Amazon Best Books 2014 - Eloisa James

"A reigning queen of romance" - CBS Monday Morning

Amazon icon Audible icon Autographed icon Book Bub icon Booksprout icon Buy Me a Coffee icon Email icon Facebook icon Goodreads icon Instagram icon Mastodon icon Patreon icon Periscope icon Pinterest icon RSS icon Search icon Snapchat icon TikTok icon Tumblr icon Twitter icon Vine icon Youtube icon Headphones icon

Eloisa's Exclusive Extras

LADYX: Amazon Best Books 2014

Three Weeks with Lady X is listed on Amazon’s Best Books of the Year 2014: Romance.

share on:

← All Hurrah Extras