Four: Best Romance of 2015 iBooks Aus - Eloisa James

"A reigning queen of romance" - CBS Monday Morning

Amazon icon Audible icon Autographed icon Book Bub icon Booksprout icon Buy Me a Coffee icon Email icon Facebook icon Goodreads icon Instagram icon Mastodon icon Patreon icon Periscope icon Pinterest icon RSS icon Search icon Snapchat icon TikTok icon Tumblr icon Twitter icon Vine icon Youtube icon Headphones icon

Eloisa's Exclusive Extras

Four: Best Romance of 2015 iBooks Aus

Four Nights with the Duke has been chosen as the best romance novel of 2015 for iBooks Australia.

share on:

← All Hurrah Extras